Avtalevilkår

Vilkår for bruk av tjenesten

Jeg vil lese en oppsummering av vilkårene
Jeg vil se avtalevilkår for privatabonnement
Jeg vil se avtalevilkår for bedriftabonnement
Jeg vil se Soft-vilkår


Vilkårene – kort fortalt

Når du inngår en avtale hos oss aksepterer du avtalevilkårene våre. Du aksepterer at vi kan endre både vilkår, tilbud og priser i fremtiden – vi forsikrer deg om at alle vesentlige endringer vil varsles deg i god tid (minimum 1 måned før effektuering). Du aksepterer at du er ansvarlig for å holde kontaktinformasjonen din oppdatert slik at et varsel kommer frem til deg.

Du forstår at når man kobler vår telefoni opp på en annen leverandørs internettlinje, kan ikke iplink alltid kontrollere innstillingene på denne internettlinjen, og derfor kan vi ikke klandres for problemer som oppstår når det er porblemer med internettlinjen. Vi forsikrer deg om at vi kommer til å prøve å hjelpe deg som best vi kan, uansett hvor feilen ligger, og dersom vi ikke kan hjelpe deg vil vi forsøke å veilede deg til riktig kanal for å få hjelp.

Det er du som er kunde som skal passe på at informasjonen som er lagret hos oss er riktig og oppdatert. Dersom du endrer navn, bostedsadresse, epost-adresse eller annet, er det du som er ansvarlig for å gi oss beskjed om dette. Du lover å si ifra med en gang dersom du oppdager at tjenesten brukes av noen som ikke skal ha tilgang på den.

Det er ditt ansvar å passe på at du mottar faktura og purring fra oss. Selv om du endrer epost- eller post-adresse, eller fakturaene havner i søppelpost eller spamfilter, så er det fortsatt ditt ansvar at du mottar og betaler fakturaer og purringer. Du har også ansvar for å motta purringer som sendes gjennom «sneglepost», og Digipost. For at du alltid skal kunne holde deg oppdatert passer vi på at din fakturahistorikk ligger tilgjengelig på Min Side, vi sender deg kopier av fakturaer og purringer om du trenger det, og vi tilbyr Avtalegiro for å underlette betalingen.

Dersom du misbruker tjenesten forbeholder vi oss retten til å sperre abonnementet ditt og avslutte det.

Det kan være problemer med oppringing til nødnummersentraler, og vi kan dessverre ikke være ansvarlige for at dette rutes korrekt. Vi ønsker likevel å gjøre vårt beste for at dette skal gå bra, og har derfor lagt ut en funksjon på Min Side hvor du kan oppdatere dine såkalte nødnummer-adresser.

Du aksepterer at du ikke skal prøve å hacke oss eller tilegne deg informasjon som du ikke har tilgang på.

Enda kortere fortalt: Du aksepterer å følge Norges lover og regler i bruk av vår tjeneste, og at vi ikke kan levere en perfekt telefonitjeneste til enhver tid. Vi lover å levere deg en så god tjeneste som vi klarer, og å ta så mye hensyn vi kan til deg som kunde dersom vi har behov for å endre tjenester, vilkår eller priser.

Dersom du føler deg usikker på hva vilkårene innebærer anbefaler vi at du tar deg tid til å lese gjennom dem.


Avtalevilkår for privatabonnement

Last ned som PDF-fil

Gjeldende fra 01.01.2017

1. Generelt

Vilkår og betingelser («vilkårene») beskrevet her gjelder produkter og tjenester («tjenestene») levert og videresolgt av iplink AS («iplink»). Ved å bruke tjenestene våre aksepterer du («kunden») vilkårene slik de til enhver tid ligger ute på iplinks nettsted: www.iplink.no («hjemmesidene»). Les vilkårene nøye.

Ytterligere vilkår (for eksempel ved bindingstid eller rabatterte priser) kan være tilknyttet spesielle tjenester, og vil gjøres tilgjengelige sammen med de aktuelle tjenestene. iplink kan endre tilbud, vilkår, priser og relaterte instruksjoner for tjenestene fra tid til annen. Enhver slik endring er effektiv fra og med publisering av endringene på hjemmesidene. Kunden aksepterer å være bundet til slike endringer og iplinks instruksjoner relatert til tjenestene.

2. Restriksjoner

Kunden aksepterer å godta tredjeparts krav, vilkår og prosedyrer, samt politiske og andre reguleringer som gjelder nettverk og nettverksprodukter som tjenestene benytter. Det er kundens ansvar å sørge for at tjenestene kan brukes der kunden er lokalisert.

3. Tjenestene

Kunden er ansvarlig for all bruk av tjenestene og må sørge for egen tilknytning til internett, inkludert, men ikke begrenset til, eget nettverksutstyr som ruter, svitsj eller aksesspunkter (WiFi), med mindre dette er levert av iplink. iplink, som følge av å være en lavkostoperatør til nytte for både iplink og kunden, gir ikke support eller assistanse utover enkel telefonsupport og skriftlig assistanse i våre åpningstider, med mindre annet er avtalt.

4. Krav til kunden

Kunden aksepterer og forstår ansvar for følgende:

Kunden aksepterer å ikke misbruke tjenester som «fri ringing» og aksepterer at iplink sine globale sperregrenser for dette skal overholdes. Dersom bruken anses som urimelig sett i forhold til privatpersons kapasitet til ringing, forbeholder iplink seg retten til å sperre abonnementet og oppheve en eventuell «fri ringing»-avtale.

Kunden plikter å sørge for sann, riktig og komplett informasjon om kunden, relatert til tjenestene. Om informasjonen viser seg å være falsk, unøyaktig, manglende eller ikke stemmer med dagens situasjon, skal ikke kunden ta i bruk tjenestene.

iplink forbeholder seg retten til å terminere tjenestene og eventuelle avtaler med kunden og nekte all nåværende og fremtidig bruk av tjenestene ved mislighold av vilkårene eller uoppgjorte betalingskrav fra iplink. Om det ikke foreligger mislighold eller uoppgjorte betalingskrav kan iplink likevel terminere tjenestene og eventuelle avtaler med tre (3) måneders varsel, fra og med måneden etter varselet mottas.

Kunden er alene ansvarlig for å betale de fakturerte kostnadene som avtalt med iplink, enten det er ved kundens bruk av tjenestene eller tredjepart som lovlig eller ulovlig har skaffet seg tilgang til kundens tjenester. iplink er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for kundens eller en tredjeparts ulovlige bruk av kundens rettigheter til tjenestene eller tjenestene i seg selv.

Kunden forplikter seg også til følgende:

  1. Å følge lokale, nasjonale og internasjonale lover og reguleringer fra offentlige myndigheter i bruk av tjenestene. Kunden er selv ansvarlig for ethvert innhold som sendes over tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, telefonsamtaler.
  2. Å ikke sende innhold gjennom tjenestene som er ulovlig, trakasserende, invaderende for personers privatliv, misbrukende, truende, skadende, vulgær, uanstendig eller på annen måte støtende materiale.
  3. Å ikke blande seg i bruk av tjenestene med en tredjepart og ikke blande seg i, forstyrre eller tilegne seg uautorisert aksess til tjenestene, eller til nettverket eller serverne som tjenestene brukes over.
  4. Å følge alle krav, prosedyrer, regler og reguleringer for nettverk koblet til tjenestene slik de til enhver tid må fremstå på hjemmesidene, eller som på annen måte er formidlet til kunden.
  5. Å ikke bruke tjenestene til å formidle såkalt søppel-epost (junk mail), spam, kjede-epost, eller uvelkommen masseutsendelse av kommersielle meldinger.

5. Kundens konto, passord og sikkerhet

Kunden vil kunne motta passord og kontoinformasjon som en del av tjenestene. Kunden er ansvarlig for å vedlikeholde hemmeligholdelse av passord og kontoinformasjon, og er helt og holdent ansvarlig for alle aktiviteter som skjer ved bruk av disse. Kunden plikter å kontakte iplinks kundeservice (support@iplink.no, eller via annen kontaktinformasjon på hjemmesidene) ved mistanke om eller bekreftet uautorisert bruk av passord og kontoinformasjon levert til kunden, samt andre sikkerhetsbrudd relatert til bruk av tjenestene. iplink har intet ansvar for uautorisert bruk av kundens passord eller kontoinformasjon.

6. Salg

Alle betalinger er endelige og det gis ikke tilbakebetalinger med mindre iplink ikke er i stand til å levere tjenesten til kunden og kunden er bundet av en avtale som strekker seg frem i tid. I slike tilfeller vil iplink stå ansvarlig for tilbakebetaling av forskudd for fremtidig bruk av tjenesten i avtaleperioden.

7. Fakturering

Etableringspris faktureres sammen med første fakturering av tjenesten. Kunden faktureres med etterskuddsvis med betalingsfrist per måned for faste tjenestepriser. Lengre terminer kan avtales, men alltid forskuddsvis. Første faktura vil således dekke etablering, mens første månedsfaktura vil dekke måneden før den aktuelle fakturaens forfall. Tilleggstjenester faktureres per måned. Tjenestene faktureres av iplink eller direkte fra iplinks samarbeidspartnere. iplinks samarbeidspartnere kan ha faktureringsrutiner som avviker fra iplinks faktureringsrutiner. Abonnementet faktureres fra den dato da tjenesten er gjort tilgjengelig for kunden.

Særskilt for iplink Kontant: iplink Kontant har vært innskuddsbasert med 12 måneders utløpstid fra forfallsdato på innskuddsfaktura til beløpet kan nullstilles etter iplinks rutiner. Dersom iplink ikke nullstiller innskuddet gir dette likevel ikke avvik fra rett til nullstilling når 12 måneder har passert. Nytt innskudd skal deretter betales inn. Ved bytte eller avslutning av Kontant-abonnement vil innskudd ikke betales ut igjen til kunden.

8. Utstyr

Etter avtaleinngåelse mottar kunden utstyr fra iplink eller laster ned programvare som avtalt med iplink som muliggjør at kunden kan ringe over sin bredbåndsforbindelse. Dette utstyret skal kun benyttes mot iplink sine tjenester, og kunden skal kun bruke programvare eller utstyr mottatt fra eller godkjent av iplink mot tjenesten. Leveranse av tjenesten forutsetter at kunden gir programvare eller utstyr tilgang til bredbåndsforbindelse gjennom sitt utstyr (modem, router, WiFi).

Dersom utstyr eller SIP-informasjon kommer på avveie plikter kunden å informere iplink så snart dette er oppdaget. For å hindre misbruk av tjenesten forbeholder iplink seg retten til å sperre for videre bruk av tjenesten. iplink forbeholder seg retten til å erstatte den programvare eller utstyr som kunden har mottatt med nytt utstyr dersom dette er nødvendig som følge av tekniske eller bedriftsinterne forhold hos iplink.

Særskilt for leasingavtaler: Ved mangel eller feil på utstyr må kunden informere iplink så snart som mulig etter at dette er oppdaget. iplink skal da innen rimelig tid sende kunden nytt utstyr dersom dette innfaller i den aktuelle avtalen. Kunden plikter da å returnere mangelfullt eller defekt utstyr umiddelbart etter mottak av nytt utstyr. Utstyret som kunden mottar er ved leasing iplink sin eiendom. Alt utstyr kunden har mottatt skal returneres til iplink når avtalen opphører. Dersom utstyret ikke returneres innen en måned etter opphørt avtale kan kunden bli fakturert for utstyrets verdi etter iplinks gjeldende satser.

9. Nødsamtaler

Bruk av tjenestene må ikke under noen omstendigheter være avhengig av å kunne ringe nødsamtaler uten et utvidet system med såkalt fail-over til mobilnettet. Dette er fordi tjenestene leveres over internett, som kan falle ut som følge av kundens nettverksutfall grunnet strømbrudd, tekniske problemer og lignende. Nødsamtaler bør derfor også kunne utføres over andre telekommunikasjonstjenester.

10. Videresalg

Kunden er innforstått med at tjenestene ikke kan videreselges.

11. Tjenestens varighet og opphør

Kunden kan si opp avtalen med 1 måneds skriftlig varsel regnet fra utløpet av den måneden oppsigelsen meddeles iplink. Kunden bærer selv ansvaret for at oppsigelsen kommer frem til iplink. Kundens abonnement vil kunne opphøre om den aktuelle tjenesten er ubrukt i seks (6) måneder eller lengre. iplink forbeholder seg retten til å terminere tjenestene og kundens abonnement om kundens kontobalanse hos iplink ikke har omsetning, eller er negativ (dersom kunden skylder penger) for en periode på 90 (nitti) dager eller mer. Kunden aksepterer at iplink kan terminere tjenestene for kunden dersom iplink mener kunden har brutt eller handlet uaktsomt i forhold til vilkårene, uten dokumentasjonskrav. Dette gjelder også dersom kunden har brutt rettighetene til iplink, andre kunder eller tredjeparter.

12. Rettigheter til tjenesten

Kunden bekrefter og er enig i at alle materielle eller immaterielle rettigheter inkludert, men ikke begrenset til, programvare, tekniske løsninger og varemerker relatert til tjenestene, eller eid av iplinks samarbeidspartnere, er beskyttet av loven, og at kundens bruk bare kan skje i overenskomst med meningen fra vilkårene og iplinks samarbeidspartneres eventuelle vilkår og betingelser.

Kunden sier seg enig i at alle intellektuelle eierskapsrettigheter til tjenestene, hjemmesidene, relaterte nettsider, underliggende systemer, plattformer, ideer, forretningsmodeller og andre ting som er knyttet til tjenestene skal være til fordel for iplink as. Kunden bekrefter også å ikke reversere programvare til lesbar kode eller på annen måte prøve å tilegne seg kunnskap om de underliggende systemene, algoritmene, proprietære ideer, konsepter, innhold eller eiendeler. Kunden skal heller ikke tillate andre å gjøre dette.

13. Garanti for tjenesten

Kunden sier seg uttrykkelig enig i at bruk av tjenestene er utelukkende kundens ansvar. Tjenestene er levert på «som den er»- og «som tilgjengelig»-basis. iplink og iplinks samarbeidspartnere fraskriver seg alle garantier, enten disse er uttrykt eller indikert. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til, indikerte garantier for at tjenestene passer til et eller flere spesifikke behov. iplink garanterer ikke på noen måte at tjenestene vil tilfredsstille kundens krav, at tjenestene eller bruken av tjenestene vil løpe uten avbrudd, forstyrrelser, problemer, risiko eller feil. Ei heller gir iplink noen garantier for at avbrudd, forstyrrelser, problemer, risiko eller feil vil bli rettet.

14. Skadesløshet og ansvarsbegrensning

Kunden sier seg enig i å holde iplink, iplinks datterselskaper og deres styre, ledelse, ansatte og andre tilknyttede skadesløse fra alle krav og forlangende. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, honorarer fra tredjeparter, med utgangspunkt i tjenestene eller kundens bruk av tjenestene, kundens oppkobling til tjenestene, kundens brudd på vilkårene, eller kundens brudd på en rettighet for tredjepart.

Kunden aksepterer at iplink ikke er ansvarlig for verken direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller andre skader eller følgeskader som måtte inntreffe ved bruk eller ikke bruk av tjenestene. Heller ikke er iplink ansvarlig for kostnader som følge av anskaffelser av varer eller tjenester, eller andre kostnader relatert til innkjøp gjennom bruk eller ikke bruk av tjenestene. Slike kostnader inkluderer, men er ikke begrenset til, tap av fortjeneste, bruk, datatrafikk eller andre immaterielle kostnader, selv om iplink er eller blir varslet om mulighetene for at slike kostnader kan oppstå.

Kunden aksepterer videre at iplink ikke skal holdes ansvarlig for noen skader som oppstår som følge av avbrudd, sperring eller terminering av tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle følge- eller andre skader, uavhengig om avbrudd, sperring eller terminering var riktig eller ikke, uaktsom, forsettlig, utilsiktet eller tilsiktet.

15. Varsler til kunden

Alle varsler til kunden, i den grad iplink finner ut på eget grunnlag at et slik varsel skal formidles, skal bli gjort av iplink og tilgjengeliggjort via hjemmesidene, eller (fremdeles på iplinks eget grunnlag) via talebeskjed, mobile meldinger og/eller epost.

16. Lov og rett: tolkning

iplink og forholdet mellom iplink og kunden, eller andre saker relatert til disse eller tjenestene skal beskyttes av lovene i Kongeriket Norge og Oslo rett som første instans. Om iplink ikke klarer å følge opp eller tvinge frem de rettigheter og bestemmelser som er nedfelt i våre vilkår og betingelser vil det ikke utgjøre noen fraskrivelse av rettigheter eller bestemmelser. Om noen bestemmelser fra våre vilkår og betingelser blir funnet ugyldig av en kompetent domstol, er partene likevel enige om at domstolen skal forsøke å ta hensyn til partenes intensjoner som er reflektert i bestemmelsen, og de andre bestemmelsene forblir gjeldene i full kraft og effekt. Kunden samtykker i at, uavhengig av eventuelle bestemmelser om lov til det motsatte, eventuelle krav eller søksmål som følge av eller i forbindelse med bruk av tjenesten eller vilkårene må inngis innen ett år etter at kravet, eller årsaken til søksmålet, oppstod.

17. Kundens aksept

Kunden bekrefter å akseptere vilkårene gjeldene kundens abonnement og tjenester hos iplink.


Avtalevilkår for bedriftabonnement

Last ned som PDF-fil

Gjeldende fra 01.01.2017

1. Generelt

Vilkår og betingelser («vilkårene») beskrevet her gjelder produkter og tjenester («tjenestene») levert og videresolgt av iplink AS («iplink»). Ved å bruke tjenestene våre aksepterer du («kunden») vilkårene slik de til enhver tid ligger ute på iplinks nettsted: www.iplink.no («hjemmesidene»). Les vilkårene nøye.

Ytterligere vilkår (for eksempel ved bindingstid eller rabatterte priser) kan være tilknyttet spesielle tjenester, og vil gjøres tilgjengelige sammen med de aktuelle tjenestene. iplink kan endre tilbud, vilkårene, priser og relaterte instruksjoner for tjenestene fra tid til annen. Enhver slik endring er effektiv fra og med publisering av endringene på hjemmesidene. Kunden aksepterer å være bundet til slike endringer og iplinks instruksjoner relatert til tjenestene.

2. Restriksjoner

Kunden aksepterer å godta tredjeparts krav, vilkår og prosedyrer, samt politiske og andre reguleringer som gjelder nettverk og nettverksprodukter som tjenestene benytter. Det er kundens ansvar å sørge for at tjenestene kan brukes der kunden er lokalisert.

3. Tjenestene

Kunden er ansvarlig for all bruk av tjenestene og må sørge for egen tilknytning til internett, inkludert, men ikke begrenset til, eget nettverksutstyr som ruter, svitsj eller aksesspunkter (WiFi), med mindre dette er levert av iplink. iplink, som følge av å være en lavkostoperatør til nytte for både iplink og kunden, gir ikke support eller assistanse utover enkel telefonsupport og skriftlig assistanse i våre åpningstider, med mindre annet er avtalt.

4. Krav til kunden

Kunden aksepterer og forstår ansvar for følgende:

Kunden plikter å sørge for sann, riktig og komplett informasjon om kunden, relatert til tjenestene. Om informasjonen viser seg å være falsk, unøyaktig, manglende eller ikke stemmer med dagens situasjon, skal ikke kunden ta i bruk tjenestene.

iplink forbeholder seg retten til å terminere tjenestene og eventuelle avtaler med kunden og nekte all nåværende og fremtidig bruk av tjenestene ved mislighold av vilkårene eller uoppgjorte betalingskrav fra iplink. Om det ikke foreligger mislighold eller uoppgjorte betalingskrav kan iplink likevel terminere tjenestene og eventuelle avtaler med tre (3) måneders varsel, fra og med måneden etter varselet mottas.

Kunden er alene ansvarlig for å betale de fakturerte kostnadene som avtalt med iplink, enten det er ved kundens bruk av tjenestene eller tredjepart som lovlig eller ulovlig har skaffet seg tilgang til kundens tjenester. iplink er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for kundens eller en tredjeparts ulovlige bruk av kundens rettigheter til tjenestene eller tjenestene i seg selv.

Kunden forplikter seg også til følgende:

  1. Å følge lokale, nasjonale og internasjonale lover og reguleringer fra offentlige myndigheter i bruk av tjenestene. Kunden er selv ansvarlig for ethvert innhold som sendes over tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, telefonsamtaler.
  2. Å ikke sende innhold gjennom tjenestene som er ulovlig, trakasserende, invaderende for personers privatliv, misbrukende, truende, skadende, vulgær, uanstendig eller på annen måte støtende materiale.
  3. Å ikke blande seg i bruk av tjenestene med en tredjepart og ikke blande seg i, forstyrre eller tilegne seg uautorisert aksess til tjenestene, eller til nettverket eller serverne som tjenestene brukes over.
  4. Å følge alle krav, prosedyrer, regler og reguleringer for nettverk koblet til tjenestene slik de til enhver tid må fremstå på hjemmesidene, eller som på annen måte er formidlet til kunden.
  5. Å ikke bruke tjenestene til å formidle såkalt søppel-epost (junk mail), spam, kjede-epost, eller uvelkommen masseutsendelse av kommersielle meldinger.

5. Kundens konto, passord og sikkerhet

Kunden vil kunne motta passord og kontoinformasjon som en del av tjenestene. Kunden er ansvarlig for å vedlikeholde hemmeligholdelse av passord og kontoinformasjon, og er helt og holdent ansvarlig for alle aktiviteter som skjer ved bruk av disse. Kunden skal oppgi sann og komplett informasjon om hvem som benytter seg av tjenestene. Kunden plikter å kontakte iplinks kundeservice (support@iplink.no, eller via annen kontaktinformasjon på hjemmesidene) ved mistanke om eller bekreftet uautorisert bruk av passord og kontoinformasjon levert til kunden, samt andre sikkerhetsbrudd relatert til bruk av tjenestene. iplink har intet ansvar for uautorisert bruk av kundens passord eller kontoinformasjon.

6. Salg

Alle betalinger er endelige og det gis ikke tilbakebetalinger med mindre iplink ikke er i stand til å levere tjenesten til kunden og kunden er bundet av en avtale som strekker seg frem i tid. I slike tilfeller vil iplink stå ansvarlig for tilbakebetaling av forskudd for fremtidig bruk av tjenesten i avtaleperioden.

7. Fakturering

Etableringspris faktureres sammen med første fakturering av tjenesten. Kunden faktureres med etterskuddsvis med betalingsfrist per måned for faste tjenestepriser. Lengre terminer kan avtales, men alltid forskuddsvis. Første faktura vil således dekke etablering, mens første månedsfaktura vil dekke måneden før den aktuelle fakturaens forfall. Tilleggstjenester faktureres per måned. Tjenestene faktureres av iplink eller direkte fra iplinks samarbeidspartnere. iplinks samarbeidspartnere kan ha faktureringsrutiner som avviker fra iplinks faktureringsrutiner. Abonnementet faktureres fra den dato da tjenesten er gjort tilgjengelig for kunden.

8. Utstyr

Etter avtaleinngåelse mottar kunden utstyr fra iplink eller laster ned programvare som avtalt med iplink som muliggjør at kunden kan ringe over sin bredbåndsforbindelse. Dette utstyret skal kun benyttes mot iplink sine tjenester, og kunden skal kun bruke programvare eller utstyr mottatt fra eller godkjent av iplink mot tjenesten. Leveranse av tjenesten forutsetter at kunden gir programvare eller utstyr tilgang til bredbåndsforbindelse gjennom sitt utstyr (modem, router, WiFi).

Dersom utstyr eller SIP-informasjon kommer på avveie plikter kunden å informere iplink så snart dette er oppdaget. For å hindre misbruk av tjenesten forbeholder iplink seg retten til å sperre for videre bruk av tjenesten. iplink forbeholder seg retten til å erstatte den programvare eller utstyr som kunden har mottatt med nytt utstyr dersom dette er nødvendig som følge av tekniske eller bedriftsinterne forhold hos iplink.

Særskilt for leasingavtaler: Ved mangel eller feil på utstyr må kunden informere iplink så snart som mulig etter at dette er oppdaget. iplink skal da innen rimelig tid sende kunden nytt utstyr dersom dette innfaller i den aktuelle avtalen. Kunden plikter da å returnere mangelfullt eller defekt utstyr umiddelbart etter mottak av nytt utstyr. Utstyret som kunden mottar er ved leasing iplink sin eiendom. Alt utstyr kunden har mottatt skal returneres til iplink når avtalen opphører. Dersom utstyret ikke returneres innen en måned etter opphørt avtale kan kunden bli fakturert for utstyrets verdi etter iplinks gjeldende satser.

9. Nødsamtaler

Bruk av tjenestene må ikke under noen omstendigheter være avhengig av å kunne ringe nødsamtaler uten et utvidet system med såkalt fail-over til mobilnettet. Dette er fordi tjenestene leveres over internett, som kan falle ut som følge av kundens nettverksutfall grunnet strømbrudd, tekniske problemer og lignende. Nødsamtaler bør derfor også kunne utføres over andre telekommunikasjonstjenester.

10. Videresalg

Kunden er innforstått med at tjenestene ikke kan videreselges.

11. Tjenestens varighet og opphør

Kunden kan si opp avtalen med 1 måneds skriftlig varsel regnet fra utløpet av den måneden oppsigelsen meddeles iplink. Kunden bærer selv ansvaret for at oppsigelsen kommer frem til iplink. Kundens abonnement vil kunne opphøre om den aktuelle tjenesten er ubrukt i seks (6) måneder eller lengre. iplink forbeholder seg retten til å terminere tjenestene og kundens abonnement om kundens kontobalanse hos iplink ikke har omsetning, eller er negativ (dersom kunden skylder penger) for en periode på 90 (nitti) dager eller mer. Kunden aksepterer at iplink kan terminere tjenestene for kunden dersom iplink mener kunden har brutt eller handlet uaktsomt i forhold til vilkårene, uten dokumentasjonskrav. Dette gjelder også dersom kunden har brutt rettighetene til iplink, andre kunder eller tredjeparter.

12. Rettigheter til tjenesten

Kunden bekrefter og er enig i at alle materielle eller immaterielle rettigheter inkludert, men ikke begrenset til, programvare, tekniske løsninger og varemerker relatert til tjenestene, eller eid av iplinks samarbeidspartnere, er beskyttet av loven, og at kundens bruk bare kan skje i overenskomst med meningen fra vilkårene og iplinks samarbeidspartneres eventuelle vilkår og betingelser.

Kunden sier seg enig i at alle intellektuelle eierskapsrettigheter til tjenestene, hjemmesidene, relaterte nettsider, underliggende systemer, plattformer, ideer, forretningsmodeller og andre ting som er knyttet til tjenestene skal være til fordel for iplink as. Kunden bekrefter også å ikke reversere programvare til lesbar kode eller på annen måte prøve å tilegne seg kunnskap om de underliggende systemene, algoritmene, proprietære ideer, konsepter, innhold eller eiendeler. Kunden skal heller ikke tillate andre å gjøre dette.

13. Garanti for tjenesten

Kunden sier seg uttrykkelig enig i at bruk av tjenestene er utelukkende kundens ansvar. Tjenestene er levert på «som den er»- og «som tilgjengelig»-basis. iplink og iplinks samarbeidspartnere fraskriver seg alle garantier, enten disse er uttrykt eller indikert. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til, indikerte garantier for at tjenestene passer til et eller flere spesifikke behov. iplink garanterer ikke på noen måte at tjenestene vil tilfredsstille kundens krav, at tjenestene eller bruken av tjenestene vil løpe uten avbrudd, forstyrrelser, problemer, risiko eller feil. Ei heller gir iplink noen garantier for at avbrudd, forstyrrelser, problemer, risiko eller feil vil bli rettet.

14. Skadesløshet og ansvarsbegrensning

Kunden sier seg enig i å holde iplink, iplinks datterselskaper og deres styre, ledelse, ansatte og andre tilknyttede skadesløse fra alle krav og forlangende. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, honorarer fra tredjeparter, med utgangspunkt i tjenestene eller kundens bruk av tjenestene, kundens oppkobling til tjenestene, kundens brudd på vilkårene, eller kundens brudd på en rettighet for tredjepart.

Kunden aksepterer at iplink ikke er ansvarlig for verken direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller andre skader eller følgeskader som måtte inntreffe ved bruk eller ikke bruk av tjenestene. Heller ikke er iplink ansvarlig for kostnader som følge av anskaffelser av varer eller tjenester, eller andre kostnader relatert til innkjøp gjennom bruk eller ikke bruk av tjenestene. Slike kostnader inkluderer, men er ikke begrenset til, tap av fortjeneste, bruk, datatrafikk eller andre immaterielle kostnader, selv om iplink er eller blir varslet om mulighetene for at slike kostnader kan oppstå.

Kunden aksepterer videre at iplink ikke skal holdes ansvarlig for noen skader som oppstår som følge av avbrudd, sperring eller terminering av tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle følge- eller andre skader, uavhengig om avbrudd, sperring eller terminering var riktig eller ikke, uaktsom, forsettlig, utilsiktet eller tilsiktet.

15. Varsler til kunden

Alle varsler til kunden, i den grad iplink finner ut på eget grunnlag at et slik varsel skal formidles, skal bli gjort av iplink og tilgjengeliggjort via hjemmesidene, eller (fremdeles på iplinks eget grunnlag) via talebeskjed, mobile meldinger og/eller epost.

16. Lov og rett: tolkning

iplink og forholdet mellom iplink og kunden, eller andre saker relatert til disse eller tjenestene skal beskyttes av lovene i Kongeriket Norge og Oslo rett som første instans. Om iplink ikke klarer å følge opp eller tvinge frem de rettigheter og bestemmelser som er nedfelt i våre vilkår og betingelser vil det ikke utgjøre noen fraskrivelse av rettigheter eller bestemmelser. Om noen bestemmelser fra våre vilkår og betingelser blir funnet ugyldig av en kompetent domstol, er partene likevel enige om at domstolen skal forsøke å ta hensyn til partenes intensjoner som er reflektert i bestemmelsen, og de andre bestemmelsene forblir gjeldene i full kraft og effekt. Kunden samtykker i at, uavhengig av eventuelle bestemmelser om lov til det motsatte, eventuelle krav eller søksmål som følge av eller i forbindelse med bruk av tjenesten eller vilkårene må inngis innen ett år etter at kravet, eller årsaken til søksmålet, oppstod.

17. Kundens aksept

Kunden bekrefter å akseptere vilkårene gjeldene kundens abonnement og tjenester hos iplink.


Avtalevilkår for tilleggstjeneste iplink Soft/eget utstyr

Last ned som PDF-fil

Gjeldende fra 01.01.2014

Når du aktiverer tjenesten iplink Soft får du bruke egnet programvare (til datama-skin eller smart-enhet) for å ringe med ditt iplink-nummer. Det gis ikke anledning til å koble opp PBX uten særskilt avtale. Vi gir brukerstøtte til kunder som velger å bruke vårt utstyr eller benytter seg av Counterpaths Bria. Du kan velge et alternativt oppsett, men gjør da det på eget ansvar og på egen hånd.

Risiko ved å koble opp eget utstyr

Det er en sikkerhetsrisiko forbundet ved å koble opp eget utstyr. Dersom noen får tak i ditt SIP-passord vil de kunne ringe med ditt abonnement. Dersom ditt oppsett ikke samsvarer med vår standard forbeholder vi oss retten til å sperre ditt abonnement og kreve endring av ditt oppsett, eller avslutte tilleggstjenesten uten varsel.

Forventede tiltak fra kunden

Alt utstyr du kobler opp mot oss er du selv ansvarlig for å sikre slik at ikke andre kan bruke ditt abonnement. Det innebærer for eksempel at du har brannmur og viruskontroll på din datamaskin eller smart-enhet før du installerer iplink Soft, slik at du fra første øyeblikk er beskyttet mot hacking og misbruk.

Support-tilgang

Det gis ingen gratis support for kunders nedlastede apper, eget utstyr, eller kon-figurasjon av disse. Det gjelder også utstyr som samsvarer med vårt oppsett, eller er likt det vi selv selger. All support av eget utstyr og bruk av SIP-tjenester faller under avansert support og faktureres etter gjeldende takster. Avansert support gir tilgang på fjernhjelp og rådgivning for hele løsningen.

Økonomisk risiko

Du er fullt ansvarlig for misbruk av din SIP-konto levert av iplink AS ved oppkobling av eget utstyr uansett hva du kobler opp, og uansett hvilke sikringstiltak du har satt opp. Det er derfor viktig at du tar svært godt vare på både informasjonen du får tilsendt og enheten du har koblet opp mot vår tjeneste.