Avtalevilkår for bruk av våre tjenester

Ved avtale om bruk av produkter og tjenester (tjenesten) hos oss aksepteres disse avtalevilkårene mellom bruker av tjenesten (kunden) og leverandør av tjenesten (iplink). Ved bruk av tjenesten aksepteres også vilkårene slik de til enhver tid ligger ute på iplink sine hjemmesider.

Endringer

Tilbud, vilkår, priser og relaterte instruksjoner for tjenesten kan endres fra tid til annen. Endringer er effektiv fra og med publisering av endringene på hjemmesidene. kunden aksepterer å være bundet til slike endringer og gjeldene instruksjoner relatert til tjenesten som benyttes. iplink vil ta så mye hensyn vi kan til kunden dersom vi skulle ha behov for å endringer.

iplink forsikrer likevel om at vesentlige endringer etterstrebes varslet i god tid (minimum 1 måned før effektuering). Alle varsler til kunden i den grad iplink finner ut på eget grunnlag å formidle et slikt varsel gjøres via hjemmesidene, eller via et annet formålstjenlig medium som talebeskjed, mobile meldinger eller epost.

Kontaktinformasjon

Kunden plikter å gi iplink sann, riktig og komplett informasjon om seg selv, relatert til tjenesten og nødnummer anrop. Om informasjonen viser seg å være falsk, unøyaktig, manglende eller ikke stemmer med dagens situasjon, skal ikke kunden ta i bruk tjenestene.

Dersom kunden endrer navn, bostedsadresse, epost eller annen informasjon relatert til tjenesten og nødnummer anrop, er det kunden som er ansvarlig for å gi iplink beskjed om endringer og holde kontaktinformasjonen oppdatert hos iplink.

Ved feil kontaktinformasjon kan en nødnummer samtale gå til en nødnummersentral i et område kunden ikke befinner seg, iplink er ikke ansvarlige for samtaler som går til feil sted. På våre hjemmesider under Min Side kan kunden selv oppdatere sine nødnummer-adresser.

Tjenestens varighet og opphør

Kunden kan si opp tjenesten etter ønske, iplink har ikke bindingstid. Tidligste avslutning av tjenesten etter skriftlig varsel (epost) er den 1. i hver måned regnet to uker fra varsel er sendt iplink.

Kunden bærer selv ansvaret for at oppsigelsen kommer frem til iplink.

iplink forbeholder seg retten til å terminere tjenesten uten varsel, fremtidig bruk og eventuelle avtaler med kunden ved mislighold av tjenesten, vilkårene eller ved uoppgjorte betalingskrav fra iplink.

Om det ikke foreligger mislighold eller uoppgjorte betalingskrav kan iplink likevel terminere tjenesten og eventuelle avtaler med en (1) måneds varsel, fra og med måneden etter varselet mottas.

Kunden aksepterer at iplink kan terminere tjenestene for kunden dersom iplink mener kunden har brutt eller handlet uaktsomt i forhold til vilkårene, uten dokumentasjonskrav. Dette gjelder også dersom kunden har brutt rettighetene til iplink, andre kunder eller tredjeparter

Utstyr

Kunden kan kjøpe utstyr fra iplink, bruke eget utstyr, eller laste ned en softphone app som muliggjør at kunden kan bruke tjenesten. Det gis ikke anledning til å bruke eget sentralbord uten særskilt avtale med iplink.

Det er en sikkerhetsrisiko forbundet ved utlevering SIP informasjon som kan brukes til å koble opp eget utstyr. Dersom kundens SIP informasjon kommer på avveie vil andre kunne bruke tjenesten på kundens bekostning. Kunden fullt ut økonomisk ansvarlig for eventuell misbruk, uavhengig av hvilke sikringstiltak kunden har satt opp. Det er derfor viktig å ta svært godt vare på utlevert SIP informasjon og enheter koblet opp med SIP informasjon for bruk av tjenesten.

Dersom kundens bruk av SIP informasjon ikke samsvarer med vår standard for tjenesten forbeholder iplink seg retten til å sperre kundens tjeneste og kreve endring av bruken, eller avslutte tjenesten uten varsel.

Utstyr kunden kobler opp mot iplink ved bruk av tjenesten er kunden selv ansvarlig for å sikre, slik at ikke andre ikke kan misbruke tjenesten eller oppnå tilgang til utstyret.

Support

Når kunden setter opp tjenesten via eget internett har ikke iplink kontroll over innstillingene til kundens nettverk, ruter eller internettlinje, og kan ikke klandres for problemer som oppstår mellom kunden og frem til eget nettverk. Vi vil likevel prøve å hjelpe til så godt om som mulig for iplink, uansett hvor feilen ligger.  

Når kunden bruker eget utstyr eller softphone app ved bruk av tjenesten som krever SIP informasjon forutsetter iplink at kunden selv forstår vet hvordan man konfigurerer dette. Vi har dessverre ikke mulighet til å tilby support for verken softphone app eller eget utstyr utover grunnleggende SIP-informasjon vi tilbyr, med iplink sine anbefalte innstillinger for transport, codecs og lignende. Bruk av SIP informasjon gjøres på eget ansvar og for egen hånd. 

Betalinger

Betalingskrav sendes i henhold til den kontaktinformasjonen gitt til iplink. Det er kundens ansvar å passe på å motta faktura og eventuelle andre betalingskrav fra iplink eller på vegne av iplink, uavhengig om betalingskrav havner i søppelpost, spamfilter, brevpost, Digipost, eller andre steder.

På våre hjemmesider under Min Side kan kunden finne egen fakturahistorikk, og iplink kan sende kopier av betalingskrav ved behov.

Kunden plikter å betale de fakturerte kostnadene avtalt med iplink, uavhengig om det er kundens bruk av tjenesten eller tredjeparts bruk av tjenesten som lovlig eller ulovlig har skaffet seg tilgang til tjenesten.

Alle betalinger er endelige og det gis ikke tilbakebetalinger med mindre det ikke er mulig for iplink å levere tjenesten til kunden.

Sikkerhet

Bruk av tjenesten for alarm eller avhengighet av å kunne ringe nødsamtaler må ikke under noen omstendigheter brukes uten et utvidet system med failover til mobilnettet. Dette er fordi tjenesten leveres over internett, som kan falle ut som følge av strømbrudd, tekniske problemer og andre hendelser som fører til avbrudd i tjenesten. 

Alarmtjenester

Kunden aksepterer å følge Norges lover og regler ved bruk av tjenesten, uavhengig om kunden er i Norge eller ikke.

Kunden vil kunne motta brukernavn, passord, SIP informasjon og annen kontoinformasjon (sikkerhetsinformasjon) som en del av tjenesten. Kunden er ansvarlig for å hemmeligholdelse av slik sikkerhetsinformasjon, og er helt og holdent ansvarlig for alle aktiviteter som kan skje ved bruk av disse.

Kunden plikter å kontakte iplink snarest ved mistanke om, eller bekreftet uautorisert bruk av sikkerhetsinformasjon levert til kunden, samt andre sikkerhetsbrudd relatert til bruk av tjenesten. iplink har intet ansvar for uautorisert bruk av kundens sikkerhetsinformasjon.

Kunden aksepterer å ikke prøve eller legge til rette for å få tilegne seg informasjon kunden ikke skal ha tilgang til.

Restriksjoner

iplink er en lavkostoperatør for å kunne tilby lave priser til kunden, og kan derfor ikke gi support eller assistanse utover enkel telefonsupport til gitte tider og skriftlig assistanse via epost eller våre hjemmesider. Så lenge tjenesten leveres over internett kan ikke iplink alltid levere en perfekt telefontjeneste til enhver tid, men vi lover likevel å levere deg en så god tjeneste som mulig for iplink.

iplink er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for misbruk av tjenesten, uavhengig om det er kundens misbruk av tjenesten eller tredjeparts misbruk av tjenesten som lovlig eller ulovlig har skaffet seg tilgang til tjenesten.

Videre tillater ikke iplink bruk av tjenesten til å utøve trakassering, invadere andre personers privatliv, misbruke, true, skade, være vulgær, uanstendig eller på noen annen måte opptre støtende.

Kunden er innforstått med at tjenesten eller bruk av tjenesten ikke kan videreselges uten særskilt avtale med iplink. 

Kunden aksepterer tredjeparts krav, vilkår og prosedyrer, samt politiske og andre reguleringer som gjelder nettverk og nettverksprodukter som kunden benytter for å bruke tjenesten.

Kunden plikter å ikke blande bruk av tjenesten med tredjepart, forstyrre eller tilegne seg uautorisert aksess til tjenesten, eller til nettverket og serverne som tjenestene tilbys over.

Kunden er selv ansvarlig for å følge alle prosedyrer, regler og reguleringer for bruk av tjenesten slik de til enhver tid fremstår på hjemmesidene til iplink, eller som på annen måte er formidlet til kunden.

Det er ikke tillatt å bruke tjenesten til spam, telefonsalg, eller annen uvelkommen bruk av tjenesten.

For å hindre misbruk av tjenesten forbeholder iplink seg retten til å sperre tjenesten ved mistanke om unormal bruk. 

Kunden sier seg uttrykkelig enig i at bruk av tjenestene er utelukkende kundens ansvar. Tjenesten leveres på som den er og som tilgjengelig basis, og iplink garanterer ikke på noen måte at tjenesten vil tilfredsstille kundens krav,  eller bruk av tjenesten vil løpe uten avbrudd, forstyrrelser, problemer, risiko eller feil. Ei heller gir iplink noen garantier for rettetid eller retting av avbrudd, forstyrrelser, problemer, risiko eller feil.

Kunden sier seg enig i å holde iplink, deres styre, ledelse, ansatte og andre tilknyttede skadesløse fra alle krav og forlangende.

Kunden aksepterer at iplink ikke er ansvarlig for skader eller følgeskader, kostnader eller andre hendelser som måtte inntreffe ved bruk eller ikke bruk av tjenesten. 

Kunden aksepterer videre at iplink ikke skal holdes ansvarlig for hendelser som oppstår som følge av avbrudd, sperring eller terminering av tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle følge- eller andre skader, uavhengig om avbrudd, sperring eller terminering var riktig eller ikke, uaktsom, forsettlig, utilsiktet eller tilsiktet.

Lov og rett

Kunden plikter å følge lokale, nasjonale og internasjonale lover og reguleringer fra offentlige myndigheter ved bruk av tjenesten.

Forholdet mellom iplink og kunden, eller andre saker relatert til disse eller tjenesten skal beskyttes av lovene i Kongeriket Norge og Oslo rett som første instans. Om iplink ikke klarer å følge opp eller tvinge frem de rettigheter og bestemmelser som er nedfelt i våre vilkår og betingelser vil det ikke utgjøre noen fraskrivelse av rettigheter eller bestemmelser. 

Kundens aksept

Kunden bekrefter å ha lest og akseptert disse vilkårene gjeldene kundens tjeneste hos iplink.